SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

Volby do představenstva a kontrolní komise

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE

Vážení členové družstva,

Představenstvo Stavebního bytového družstva Poruba
vyhlásilo volby do představenstva a kontrolní komise

V této souvislosti rozeslalo výborům a jednatelům samospráv dopis následujícího znění:

představenstvo dne 13. 2. 2020 vyhlásilo svým usnesením č. 26/20 volby do představenstva a kontrolní komise SBD Poruba, jež se uskuteční na shromáždění delegátů svolaném na den 26. 5. 2020. Důvodem vyhlášení voleb je končící pětileté funkční období obou orgánů.

Kandidátem do představenstva (kontrolní komise) může být člen družstva, jenž splňuje podmínky uvedené ve Stanovách družstva Čl. 41 a Čl. 42 odst. 1.

Navrhnout kandidáta může každý člen, může navrhnout i sám sebe. Představenstvo by uvítalo Váš návrh vycházející ze zkušeností s navrhovaným kandidátem.

Žádáme Vás o zveřejnění tohoto vyhlášení voleb vyvěšením na Vaší informační nástěnce, případně jiným způsobem v samosprávě obvyklým.

Návrh kandidáta je nutno podat na přiloženém formuláři s vyplněnou přílohou „Souhlas kandidáta s kandidaturou do představenstva (kontrolní komise) SBD Poruba, Čestné prohlášení kandidáta do představenstva (kontrolní komise) SBD Poruba“ podepsanou navrhovaným kandidátem.

Pokud je navržen za kandidáta člen, s nímž se navrhovatel nemohl setkat v potřebném termínu, vyplní navrhovatel pouze formulář Návrh kandidáta, v jehož spodní části uvede, zda kandidát projevil souhlas s kandidaturou.

Představenstvo v takovém případě požádá navrženého kandidáta o samostatné dodání požadovaných příloh.

Návrh kandidátů i přílohy – Souhlas kandidáta a Čestné prohlášení kandidáta je možno doručit osobně do podatelny SBD Poruba nebo zaslat poštou na adresu SBD Poruba, Porubská 1015/17, 708 00 Ostrava-Poruba.

Uzávěrka návrhů kandidátů je 30. 4. 2020 v 15:00 hodin

Po tomto termínu nebudou žádné návrhy do kandidátky připravované k předložení shromáždění delegátů zahrnuty.

Za představenstvo:
JUDr. Václav Hrubý v. r.                                                                         Ing. Jindřich Zbranek v.r.
předseda představenstva SBD Poruba                                             místopředseda představenstva SBD Poruba

Přílohy

Návrh kandidáta do představenstva SBD Poruba
Návrh kandidáta do kontrolní komise SBD Poruba
Souhlas kandidáta s kandidaturou do představenstva SBD Poruba, Čestné prohlášení kandidáta do představenstva SBD Poruba
Souhlas kandidáta s kandidaturou do kontrolní komise SBD Poruba, Čestné prohlášení kandidáta do kontrolní komise SBD Poruba

Formuláře jsou ke stažení v sekci Dokumenty a rovněž v aplikaci eDomovník, popř. k vyzvednutí v podatelně družstva.