SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

2020.11.10 – Informace k navrhovaným změnám zákonné úpravy ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek

Vážení členové statutárních orgánů,

na přelomu let 2019 a 2020 jsme vás informovali o připravovaných změnách ve vztahu k zápisu skutečného majitele týkající se společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ). Zároveň s tímto jsme vás požádali, nechť vyčkáte do listopadu 2020 s tím, že v uvedenou dobu bude již zřejmé, zda SVJ mají skutečného majitele, jinými slovy musí podat návrh na zápis či nikoli.

S ohledem na popisované, vám níže přikládám stanovisko zveřejněné na hlavní stránce Zápisu skutečného majitele do evidence – https://issm.justice.cz/

V červnu 2020 byl Parlamentu ČR předložen návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů (sněmovní tisk 886), který mění některé koncepční otázky fungování evidence skutečných majitelů.

Návrh zákona mimo jiné výslovně stanovuje nevyvratitelnou domněnku, že společenství vlastníků jednotek (SVJ) nemají skutečného majitele. Za předpokladu schválení návrhu, včetně zmíněného pravidla, by tedy SVJ neměla povinnost evidovat skutečné majitele. V případě těch SVJ, které povinnost splnili či splní podle dnes účinné úpravy, by došlo k výmazu všech záznamů bez náhrady. Je přitom třeba zdůraznit, že zmíněný návrh je stále v legislativním procesu a může doznat změn.

Zmiňovaný nový zákon s největší pravděpodobností nabude účinnosti až po 1. 1. 2021, tedy po lhůtě pro zápis skutečných majitelů SVJ dle dnes platných předpisů.

Vzhledem k výše popsané projednávané legislativě a absenci přímých sankcí za nezapsání skutečného majitele SVJ lze v současnosti považovat za vhodné s podáním návrhu na zápis skutečného majitele SVJ vyčkat.

S pozdravem

JUDr. Václav Hrubý, v. r.
právník a předseda představenstva
SBD Poruba