SBD Poruba

BYDLENÍ BEZ STAROSTÍ !

KONTAKT pro zájemce o správu: 730 150 115

03.05.2016 – Informace pro domy ve správě a jednotlivé vlastníky

V  souvislosti s výše uvedeným, tedy vedením samotné evidence vlastníků a z  toho plynoucích právních jednání vlastníků bytů, nejen ve vztahu k  statutárním orgánům (výborům či předsedům) společenství vlastníků (dále jen SVJ), ale zejména ve vztahu k SBD Poruba v postavení smluvního správce se objevuje řada nejasností, dotazů a dohadů jak v dané věci postupovat a kdo vlastně za vedení  evidence členů ve společenstvích vlastníků odpovídá.

Proto jsem se po zdárné úvaze rozhodl  osvětlit vám  některé pojmy, jakož i vzájemná procesní postavení uvnitř a hlavně vně SVJ (BD)  následovně:

– Práva a povinnosti vlastníka jednotky upravují §§ 1175- 1177  zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ), kde se mimo jiné praví, že vlastník se řídí pravidly pro správu domu (stanovami SVJ) a nabytí jednotky včetně  veškerých změn, oznamuje osobě odpovědné za správu domu… .

–  Dle §  1190 je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku společenství vlastníků !!! Nevzniklo-li, pak osobou odpovědnou za správu domu je správce.

Z výše uvedených ustanovení NOZ vyplývají povinnosti vlastníků vůči společenství a naopak společenství vůči vlastníkům, neb jak uvádím osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je  vždy  a jen  ze zákona společenství a ne smluvní správce !!!

Z těchto popisovaných důvodů proto SBD Poruba není v dané věci  dle platné právní úpravy aktivně legitimováno ke zjišťování údajů od orgánů a organizací či  k jednání s jednotlivými členy společenství, neb práva a povinnosti má člen vůči  společenství a společenství vůči  členu. Ve vztahu k nám v postavení „správce“ pak pouze a jen statutární orgán, nikoli jednotliví členové konkrétního společenství. Směrodatné údaje týkající se členů SVJ a veškerých evidovaných změn nám tedy předává a aktualizuje SVJ a my je následně zapisujeme jen na základě písemného materiálu či pokynu  SVJ. Samozřejmě pokud dá SVJ jednotlivým vlastníkům a též nám pokyn, abychom je dle výše uvedené informace o evidenci vlastníka zapsali do databáze, rádi to uděláme. Je třeba si však vždy uvědomit, že naše evidence a údaje v ní zapsané,  je tedy pouze evidenci  podpůrnou založenou na bázi dobrovolnosti vlastníka či z pokynu SVJ.

DOPORUČENÍ:

S ohledem na popisované, doporučuji všem  SVJ, aby v tomto duchu vyžadovali  doklady od jednotlivých vlastníků a tyto nám včas předávali. V žádném případě nelze vždy spoléhat pouze a jen na naši podpůrnou evidenci, kterou vedeme, a která  čerpá pouze a jen z údajů nám společenstvím  předaných, popřípadě samotnými jejich členy a to  na bázi dobrovolnosti.

Samozřejmostí zůstává, že SBD Poruba v postavení smluvního správce, jakož i jeho zaměstnanci vám budou v řešení v této velmi složité, právně nepříliš šťastně řešené situace vždy nápomocni.

JUDr. Václav Hrubý
právník SBD Poruba